راهنما

تئوری عمومی

بالاترین امتیاز: ترانه بایزان پور - 194

هارمُني

بالاترین امتیاز: آرزو حسیبی - 170

ويُلن

بالاترین امتیاز: ساناز ساغري - 479

پيانو

بالاترین امتیاز: امیرکیا اسدالهی - 432

تربيت شنوايي(سلفژ)

بالاترین امتیاز: آزاده رضازاده - 77

گیتار

بالاترین امتیاز: علیرضا حسینی - 443

سه تار

بالاترین امتیاز: جاويد رضوی - 15

سنتور

بالاترین امتیاز: نیلوفر هدایتی - 9

تُمبک

بالاترین امتیاز: فریبا جعفری - 127

دَف

بالاترین امتیاز: محمدصادق هِجری - 163